QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của năm học 2012 - 2013

QUYẾT ĐỊNH  Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của năm học 2012 - 2013
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ____________                                                   ______________________
 
         Số  :  54/QĐ – VL                                      Vạn Giã, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của năm học 2012 - 2013.

___________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD &ĐT ngày 28/3/2011 của PGD &ĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ;
            Căn cứ các công văn hướng dẫn về công tác thi đua trong năm học 2012 – 2013 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Chủ tịch HĐ
2.Cát Thị Lộc                                       Chủ tịch Công Đoàn                             P. chủ tịch HĐ
3. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Ủy viên
4. Nguyễn Chí Kỳ                                P.Hiệu trưởng                                       Ủy viên
5. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Ủy viên
            6. Trương Thị Thiện                              TKHĐ                                                 Ủy viên
            7.Trần Thị Phượng                                Tổ trưởng Hành Chánh             Ủy viên
            8. Lương Công Hiển                             Tổ trưởng Toán - Tin                            Uỷ viên
            9. Trần Thị Dạ Hương                          Tổ trưởng  Hóa -Sinh-TD                     Uỷ viên
            10. Huỳnh Văn Dũng                            Tổ trưởng Văn - Nhạc                          Uỷ viên
            11.Phùng Thị Diễm Thúy                       Tổ trưởng Tiếng Anh                            Uỷ viên
            12. Lê Lưu Tín                         TPT                                                     Ủy viên
            13.Huỳnh Thị Mỹ Lệ                            Tổ trưởng Lý - CN                               Ủy viên
           
 
            Điều 2 . Hội đồng thi đua nhà trường có trách nhiệm phát động phong trào,  sơ tổng kết và đánh giá các hoạt động phong trào thi đua của cá nhân và tập thể trong năm học theo các văn bản hiện hành.
 
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn , các bộ phận có liên quan và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này.
 
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Lưu : VT , CM .

Tác giả bài viết: NTT